top of page

Algemene Voorwaarden

Carmén Huisman

Bij  het afnemen van grafische producten en/of diensten, ga je als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Artikel 1. Definities

 

1.1 Carmén Huisman Grafisch Design is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 62736272.

1.2 Opdrachtgever: Ieder natuurlijke of rechtspersoon met wie Carmén Huisman een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie Carmén Huisman een offerte en/of factuur uitbrengt.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2: Offertes en overeenkomsten

2.1 Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Carmén Huisman Grafisch Design zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. Echter, de enige uitzondering is als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.2 Opdrachten en offertes dienen door de opdrachtgever binnen een termijn van 2 weken, 14 dagen, schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, zal de offerte vervallen.

2.3 Carmén Huisman Grafisch Design is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

2.4 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.4 Indoen blijkt dat de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Carmén Huisman Grafisch Design het recht de prijzen op de offerte of overeenkomst aan te passen.

Artikel 3: Verplichting Carmén Huisman Grafisch Design

 

3.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Carmén Huisman Grafisch Design dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd ondertoepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

 

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Carmén Huisman Grafisch Design, dat al het verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Carmén Huisman Grafisch Design te laten gebruiken bij uitvoeren van de opdracht.

4.2 Het verstrekte materiaal door de opdrachtgever aan Carmén Huisman Grafisch Design bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeelding. Dit in een gangbaar bestandsformaat, mits dit schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Carmén Huisman Grafisch Design werkt met een uurtarief van 40 euro per uur (prijzen 2018) en worden elk kalenderjaar beoordeeld voor eventuele verhoging.

5.1 Alle prijzen op de website zijn exclusief omzetbelasting (BTW). Ook de prijzen in de offerte, facturen en overeenkomsten zijn exclusief omzetbelasting.

5.2 Carmén Huisman Grafisch Design heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een ingehuurde freelancer.

5.3 Mochten er (onverwacht) drukkerskosten of verzendkosten bijkomen, dan brengen wij dat in rekening.

Artikel 5: Betaling

5.1 Bij grafische opdrachten ontvang de opdrachtgever een factuur met daarop de kosten en onkosten (bv. reiskosten, bezorgkosten). Hier geldt voor dat het openstaande bedrag binnen 3 weken, 21 dagen, na de factuurdatum dient te worden voldaan.

5.2 Voor elke grafische dienst, die wordt afgenomen bij Carmén Huisman Grafisch Design ontvangt de opdrachtgever een totaalfactuur. De opdrachtgever dient de factuur goed te controleren op eventuele onjuistheden en deze binnen 2 dagen kenbaar te maken. 

5.3 Wanneer je de betalingsverplichtingen van Carmén Huisman niet nakomt, heeft Carmén Huisman het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. Het is niet toegestaan om op dat moment de ontwerpen, schetsen, foto’s, e.d te gebruiken. Carmén Huisman mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden gegeven.

5.4 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

5.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 6: Grafisch Design

 

6.1 Voorafgaand aan de design opdracht ontvang je een bevestiging van de gemaakte afspraak, een totaal overzicht van de kosten van de opdracht en eventuele extra reiskosten. De kosten worden per uur berekend aan de hand van een door Carmén Huisman vastgesteld uurtarief. Voorafgaand wordt een kostenindicatie gemaakt, op basis van de vraag van de klant. Onder grafisch design valt het bedenken en/of ontwerpen van grafische uitingen. (zowel offline als online).

6.2 Wanneer Carmén Huisman meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuiste verstrekte gegevens of materialen in de opdracht, zullen deze werkzaamheden apart in rekening gebracht worden. Carmén Huisman is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat er meer werkzaamheden zijn dan is afgesproken.

6.3 Het is verplicht de door Carmén Huisman gemaakte grafische producten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze eventueel binnen 7 dagen na ontvangst kenbaar te maken.

 

Artikel 7: Annulering

7.1 Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht wordt vertraagd of geannuleerd door de opdrachtgever als deze al schriftelijk is bevestigd, dient het volledige factuurbedrag alsnog betaald te worden.

Artikel 8: Cadeaubonnen

 

8.1 Carmén Huisman levert uitsluitend gepersonaliseerde cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen dan ook niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. De uitgifte datum wordt duidelijk op de cadeaubon aangegeven.

 

8.2 Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders tijdig en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9: Auteursrechten

9.1 Het auteursrecht van de foto’s blijven ten alle tijde bij Carmén Huisman. De foto’s zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, let hierbij op de Auteurswet, de koopt tenslotte de bestanden en niet de rechten. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om de foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden of wedstrijden tenzij Carmén Huisman hier schriftelijk toestemming voor geeft. De voorwaarde voor toestemming is dat de naam van Carmén Huisman duidelijk vermeld dient te worden of een verwijzing naar www.carmenhuisman.nl.

9.2 Indien je ervoor kiest de foto’s op social media te plaatsen, dient de naam van Carmén Huisman duidelijk te worden vermeld of een verwijzing naar www.carmenhuisman.nl

9.3 Na de bevestiging van de afspraak, geef je ook toestemming om de gemaakte foto’s, ontwerpen en video’s te gebruiken voor de website www.carmenhuisman.nl, social media, promotie materiaal, etc. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer je niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovenbenoemde media, dan dien je dit vooraf, per e-mail, kenbaar te maken aan Carmén Huisman.

9.4 Alle grafische ontwerpen van de door Carmén Huisman ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, e.d blijven bij Carmén Huisman berusten.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Carmén Huisman ten alle tijde gerichtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Carmén Huisman openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 10: Privacy

Carmén Huisman zal nooit de persoonsgegevens, zoals bij ons bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden Carmén Huisman

Carmén Huisman mag ten alle tijde deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt.

bottom of page